1    Privatlivspolitik for Psykolog Marie Elbinger Gramstrup

Psykolog Marie Elbinger Gramstrup har speciale i terapeutisk arbejde med børn, unge, forældre og familier samt i supervision og vejledning indenfor området klinisk psykologi/børnepsykologi. Psykolog Marie Elbinger Gramstrup tilbyder behandlinger, supervision, undersøgelser og kurser.

Psykolog Marie Elbinger Gramstrup er medlem af Dansk Psykologforening, er autoriseret og overholder Psykologloven og følger De etiske for Nordiske Psykologer. Herunder reglerne om tavshedspligt og journalføring.

I det følgende kan du læse hvordan Psykolog Marie Elbinger Gramstrup håndterer personoplysninger, herunder hvordan personoplysninger indsamles, bruges og beskyttes.

 2    Dataansvarlig

Psykolog Marie Elbinger Gramstrup er dataansvarlig, og sikrer at behandlingen af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

Kontaktoplysninger:

Psykolog Marie Elbinger Gramstrup
CVR-nr. 30 31 92 65
M.P. Bruunsgade 36, 2.th.
8000 Aarhus C
E-mail: marie@elbingergramstrup.dk

3    Hvilke oplysninger indsamles, og hvad bruges de til?

Psykolog Marie Elbinger Gramstrup indsamler, behandler og opbevarer generelt kun de personoplysninger, der er

 • Nødvendige for at udføre en undersøgelse af dig eller dit barn, som du har samtykket til
 • Nødvendig for at udføre behandling af dig eller dit barn
 • Nødvendig for at kunne give tilbud om og afholde et kursus eller supervision

Derudover kan det være bestemt ved lov hvilken type personoplysninger, som skal indsamles, eller det kan være for at opfylde eller sikre en retstilstand.

Personoplysningerne behandles med hjemmel i artikel 6, 9, 10 og 87 i persondataforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679 af 27. april 2016), databeskyttelseslovens § 7, stk. 3 (klientbehandling) og psykologlovens § 14. Behandlingen sker typisk fordi du har indgået eller overvejer at indgå en aftale med Psykolog Marie Elbinger Gramstrup, eller fordi psykologen er juridisk forpligtet til at foretage en behandling af personoplysningerne (eksempelvis i henhold til bogføringsloven).

Oplysningerne kan opdeles i følgende hovedkategorier:

 • Oplysninger til brug for at afgive et tilbud og/eller indgå en aftale.I forbindelse med indgåelse af en aftale behandles de personoplysninger, som du selv giver til Psykolog Marie Elbinger Gramstrup. Det omfatter typisk almindelige kontaktoplysninger (f.eks. navn, adresse, stilling, personnummer og e-mailadresse). Disse personoplysninger behandles for at kunne administrere og betjene dig eller virksomheden som kunde.
  • Oplysninger til brug for behandling eller kursusvirksomhed.Psykolog Marie Elbinger Gramstrup behandler alle de personoplysninger, som er nødvendige for på bedst mulig vis at løse den opgave, som du har betroet hende. Oplysningerne kan du enten selv have givet, eller psykologen kan have indhentet dem eller de kan være tilgået psykologen fra tredjepart efter samtykke fra dig. Der kan være tale om mange forskellige former for personoplysninger.
  • Følsomme oplysninger. Psykolog Marie Elbinger Gramstrup behandler følsomme personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at kunne behandle dig, eller hvis lovgivningen kræver det eller giver ret til det. Hvis ikke retten eller pligten følger af lovgivningen, indhenter psykologen dit samtykke til at behandle følsomme personoplysninger. De følsomme personoplysninger vil typisk være helbredsoplysninger, som er relevante i forbindelse med din behandling, dit barns behandling eller din undersøgelse eller dit barns undersøgelse.
  • Oplysninger om strafbare forhold. Psykolog Marie Elbinger Gramstrup vil i nogle tilfælde behandle personoplysninger om strafbare forhold, hvis er er opnået samtykke hertil, eller hvis det er nødvendigt for varetagelse af en berettiget interesse, som klart overstiger interessen i at behandlingen ikke sker (interesseafvejning) eller lovgivningen i øvrigt giver ret til det. Behandling af personoplysninger om strafbare forhold vil oftest ske i forbindelse med behandling eller undersøgelse.
  • Digitale oplysninger. Når du besøger Psykolog Marie Elbinger Gramstrups hjemmeside, www.elbingergramstrup.dk opsamles oplysninger i logfiler sammen med IP-adressen. I den sammenhæng anvendes bl.a. cookies til at føre statistik over antallet af brugere, tidsforbrug på hjemmesiden, samt hvilke undersider der besøges. De cookies, som Psykolog Marie Elbinger Gramstrup anvender, indeholder ingen personlige oplysninger. Oplysningerne anvendes til optimering af hjemmesiden efter kundernes behov.

4    Markedsføring

Personoplysningerne vil ikke blive anvendt eller videregivet til brug for markedsføring, medmindre du har givet eksplicit samtykke hertil. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til Psykolog Marie Elbinger Gramstrup.

5    Hvem har adgang til personoplysningerne

Psykolog Marie Elbinger Gramstrup har har adgang til at bruge personoplysningerne i det omfang, dette er nødvendigt for at udføre psykologopgaver eller overholde gældende lovgivning. Personoplysningerne videregives alene til eksterne samarbejdspartnere efter dit samtykke eller hvis loven tilsiger det, f.eks. i henhold til fagpersoners særlige underretningspligt, eller for at psykologen kan levere den ydelse, som vi har aftalt. I disse tilfælde vil behandlingen af personoplysningerne ske efter instruks fra Psykolog Marie Elbinger Gramstrup og på baggrund af en databehandleraftale med samarbejdspartneren.

Psykolog Marie Elbinger Gramstrup kan blandt andet videregive personoplysningerne til
• vores IT-leverandører, herunder hosting (opbevaring af personoplysningerne på psykologens vegne) og it-support
• eksterne leverandører og samarbejdspartnere, der er nødvendige for behandlingen, herunder andre psykologer, for at sikre eventuelt behov for fortsat behandling
• psykologens egne leverandører og samarbejdspartnere som for eksempel bank, forsikringsselskab og revisor mv.
• offentlige myndigheder, hvis det er nødvendigt for behandlingen, eller psykologen er pålagt det i henhold til lov

Psykolog Marie Elbinger Gramstrup videregiver i øvrigt ikke personoplysninger, herunder personnumre, følsomme personoplysninger eller oplysninger om strafbare forhold, til andre uden samtykke, medmindre det sker for at varetage klienters interesser, eller psykologen er forpligtet til det ved lov. Det omfatter eksempelvis tilfælde, hvor psykologen skal bruge personnummeret mv. til at indberette til offentlige myndigheder eller sundhedsforsikring.

Psykolog Marie Elbinger Gramstrup overfører ikke personoplysninger til databehandlere uden for EU/EØS, medmindre det er nødvendigt for din konkrete sag. Ved videregivelse til databehandlere uden for EU/EØS sikrer psykologen ved brug af blandt andet databehandleraftaler, at dine oplysninger og rettigheder forbliver beskyttede, og at beskyttelsesniveauet er højt.

6    Hvor længe opbevares oplysningerne?

Personoplysningerne opbevares, så længe du er kunde/klient hos Psykolog Marie Elbinger Gramstrup.

Efter kundeforholdet/behandlingsforløbet er ophørt, gemmes personoplysningerne så længe det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning, herunder bogføringsloven, psykologloven og gældende databeskyttelseslovgivning.

Klientjournaler vil som udgangspunkt bliver opbevaret i 5 år, jf. psykologlovens krav om opbevaring af journaler i minimum 5 år.

Fristen for sletning kan konkret fraviges, såfremt der er en saglig begrundelse herfor, herunder eksempelvis en verserende psykiatrisk udredning eller retssag, eller ved behov for længerevarende opmærksomhed på klientens tarv.

7    Dine rettigheder

 • Du har ret til at få indsigt i og berigtiget de personoplysninger, som Psykolog Marie Elbinger Gramstrup behandler om dig. Din ret til indsigt kan dog være begrænset ved lov, herunder på baggrund af tavshedspligt, eller for at beskytte andres privatliv. Psykologens interne knowhow, testmaterialer, vurderinger og notater mv. er også undtaget for retten til indsigt
  • Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af vores behandling af dine personoplysninger
  • Du har ret til at få slettet de personoplysninger, som Psykolog Marie Elbinger Gramstrup har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, slettes alle personoplysninger, som psykologen ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme og som ikke er nødvendige for, at psykologen fortsat kan betjene dig som kunde/klient
 • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre psykologen efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne. Dette kan medføre, at psykologen muligvis ikke er i stand til at tilbyde dig visse ydelser
  • Du har ret til en begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, hvis du eksempelvis bestrider rigtigheden af oplysningerne eller gør indsigelse mod behandlingen

Du kan sende din anmodning til e-mailadressen oplyst under pkt. 2. Din anmodning vil blive besvaret hurtigst muligt, og senest en måned efter, at vi har modtaget din anmodning. Ved komplicerede anmodninger kan fristen forlænges med to måneder. Hvis anmodningen er åbenbart grundløs eller overdreven, kan anmodningen afvises, eller der kan opkræves et gebyr.

8    Klage

Hvis du har spørgsmål eller indsigelser mod psykologens behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte Psykolog Marie Elbinger Gramstrup på e-mailadressen oplyst under pkt. 2.

Du har også mulighed for klager over behandling af personoplysninger om dig til Datatilsynet. Se yderligere kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk

9    Ændring af privatlivspolitikken

Psykolog Marie Elbinger Gramstrup forbeholder sig retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på Psykolog Marie Elbinger Gramstrups hjemmeside. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.
Psykolog Marie Elbinger Gramstrup

Version 1 – Maj 2018